Search

Karlstad University

Karlstad University – we challenge the known and explore the unknown. Karlstad University is characterized by high-quality education and research in combination with active collaboration with the surrounding society. The university has approximately 19,000 students and 1,300 employees. Our students and staff develop knowledge and skills for individual enrichment and to contribute to a sustainable society. Our creative academic environments are characterised by curiosity, courage and persistence. By taking a critical approach, we safeguard the scholarly and artistic foundations of our operations. Karlstad University is characterised by welcoming proximity and trust. We always promote democratic values, equality and diversity. https://www.kau.se/en

11 RESULTS

Affärsmodeller i en tid av transformation

Målet med den här kursen är att ge dig som deltagare ökad kunskap om och förståelse för hur affärsmodeller kan användas för att analysera problem och utmaningar med fokus på värdeskapande i företag och andra organisationer. Kunskap som kan användas för att utveckla verksamheter, få ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.  I den här kursen får du lära dig mer om affärsmodeller och du kan använda affärsmodeller för att skapa värde för dina kunder. Kursen består av följande moduler: 1) Affärsmodeller – vad är det? 2) Affärsmodeller och innovationer, och 3) Hållbara affärsmodeller. Kursen behandlar begrepp, teorier och modeller med fokus på värdeskapande och med koppling till digitalisering, innovationer och hållbarhet. Konkreta vertyg och utmaningar med koppling till området kommer att presenteras.  Efter genomgången kurs kommer deltagarna ha en tydligare förståelse för hur den egna organisationen affärsmodeller kan stärkas och utvecklas. GENOMFÖRANDEKursen är uppbyggd av moduler där du tar del av forskningsartiklar och filmer samt deltar i föreläsningar och diskussionsseminarier. Kursen förutsätter självständigt arbete, textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande. En central del i kursen är att deltagarna tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna problem och delar erfarenheter med varandra. Diskussionsinnehållet i kursen bestäms delvis av deltagarna och utgår från deras erfarenheter, frågor och utmaningar i sitt arbete.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. MÅLGRUPPDet här är en kurs för dig som är yrkesverksam och som vill öka sina kunskaper om affärsmodeller. Den passar exempelvis dig som är verksam i ledningsgrupp och i din roll som chef, projektledare, försäljare, produktionschefer, marknads- och kundansvarig samt medarbetare inom produkt- och tjänsteutveckling. ÖVRIGT Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!

Datadriven tjänsteinnovation

Genom denna kurs får du ökade kunskaper om datadriven tjänsteinnovation. Du får lära dig mer om hur du kan använda systematisk insamling av användardata som grund för tjänsteutveckling och innovation. I den här kursen får du lära dig mer om systematisk datainsamling, analys av användardata samt hur företag och organisationer kan använda insikter från detta arbete vid tjänsteutveckling och innovation. Målet är att ge dig ökad kunskap om tekniska verktyg, analysmetoder och etiska samt legala övervägande som ligger till grund för en systematisk insamling av användardata och hur det på ett strukturerat sätt kan utgöra en grund för tjänsteutveckling och innovation. Kursen behandlar teorier och modeller där olika typer av scenarios för datainsamling och analyser kommer att presenteras och reflekteras av dig utifrån din verksamhet eller tidigare erfarenheter. Kursen består av fyra moduler där vi fokuserar på: Introduktion till datadriven tjänsteinnovation Verktyg för insamling av data och analysmetoder som grund för insiktsgenerering Affärsmässigt perspektiv av datadriven tjänsteinnovation - hur företag/organisationer kan använda insikter från systematisk insamling och analys av användardata för tjänsteutveckling och innovation Etiska och legala aspekter vid insamling av användardata Du lär dig att Efter genomgången kurs kommer du ha en ökad förståelse för: Vilka verktyg som kan användas för systematisk datainsamling och analys Hur detta arbete kan gynna företag/organisationer vid tjänsteutveckling och innovation Hur företag/organisationer kan arbeta systematiskt med den förändrings- och förnyelseprocess som systematisk datainsamling och analys innebär Hur företag/organisation kan tillvarata användares personliga integritet vid systematiskt insamlande och analys av användardata För vem?  För dig som arbetar med eller är intresserad av datadriven innovation och vill lära dig mer om systematisk datainsamling, analys av användardata samt hur företag och organisationer kan använda insikter från detta arbete vid tjänsteutveckling och innovation.  Information och anmälan Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.Kursinnehållet baseras på forskning och är utvecklat i dialog med näringslivet. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Anmäl ditt intresse till kursen via kursens webbplats. Välkommen!

Digitalisering och digitala transformationer i organisationer

I den här kursen får du en ökad förståelse för vad digitalisering och digital transformation innebär. Du lär dig mer om varför digitalisering kan vara ett bra sätt att utveckla en verksamhet samt hur du kan arbeta systematiskt med den förändringsprocess som digitalisering innebär. Detta kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsförmågan i din organisation samt bidrar till att utveckla din kompetens. Vad innebär digitalisering och digital transformation och hur kan företag och organisationer arbeta med digitalisering? Det är frågor som du kommer lära dig mer om här. Kursens tar utgångspunkt i digitalisering som tillämpning av digital teknik i företag och organisationer och behandlar samspelet mellan tillämpning av digital teknik och organisationsförändring. Kursen består av följande moduler: Introduction to digitalisation and digital transformation sätter fokus på digitalisering och digital transformation och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation. Business development through digitalisation introducerar olika modeller för digitalisering och digital transformation där deltagarna ges möjlighet att praktisera några av dessa i sin verksamhet, till exempel modeller för kartläggning av digital mognad och verksamhets- och förändringsanalys. Data driven organizations and data use berör data som resurs vid utvecklingsarbete, till exempel verksamhets-, produkt-, tjänsteutveckling). Deltagarna introduceras i hur data kan utgöra resurs för olika användningsområden, i olika kontext och vilka nyttor och värden som kan förväntas och realiseras med hjälp av data. Leadership and organization in the age of digital transformation fokuserar på ledning och organisering av digital transformation och hur agila arbetssätt, perspektiv och värderingar kan stötta den pågående förändringsprocess som digitalisering medför.  Diskussionsinnehållet i kursen tas delvis fram av och samskapas av deltagarna själva genom att de tillämpar teorier, begrepp och modeller på egna erfarenheter. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande i undervisningen. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill utveckla din kompetens inom digitalisering och digital transformation, förändringsledning och hur digitalisering kan användas för effektivisering och innovation i företag och organisationer. Den passar exempelvis dig som är chef, projekt- eller processledare eller som arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling samt IT-frågor.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är kostnadsfri. Antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse till nästa kursomgång hösten 2024: https://www.kau.se/ctf/ise/digitalisering-och-digital-transformation

Idéhantering för yrkesverksamma

Företag och organisationer arbetar ständigt med att utveckla nya tjänster eller produkter. En viktig del i detta arbete är idéhantering - att främja idéskapande och kunna hantera idéer på ett effektivt sätt för att i slutändan stärka konkurrenskraften inom företaget. Detta kan du lära dig mer om i denna kurs som vänder sig till dig som är yrkesverksam. Idéhantering handlar om att kunna strukturera kreativa innovationsprocesser och möjliggöra en systematisk generering, vidareutveckling och utvärdering av idéer vid innovationsarbete. Genom effektiva idéhanteringsprocesser kan företag och organisationer förbättra sitt innovationsarbete och på så sätt lättare kunna fånga upp kreativitet och nya idéer. I denna kurs får du ökad kunskap och förståelse för teorier, centrala koncept och modeller som kan användas för att på ett systematiskt och hållbart sätt hantera och arbeta med idéskapande, idéutveckling och idéutvärdering. Kunskap som kan hjälpa dig att förbättra effektiviteten och innovationsarbetet inom din organisation och som bidrar till att utveckla din egen kompetens. Kursen behandlar idéhantering utifrån fyra delområden: Grundläggande teorier om idéhantering och dess roll i organisationens innovationsprocess. Idékonceptet, kreativitet och idégenerering inom organisationer Teorier och metoder för vidareutveckling av idéer i organisationer. Metoder för idéutvärdering, bedömning och beslut samt strategier för outsourcing Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna redogöra för teorier kring idéhantering, redogöra och tillämpa metoder för idégenerering, idéutveckling och idéutvärdering. Du ska kunna kritiskt reflektera över idéhanteringsprocessen och dess olika delmoment utifrån ett tjänsteperspektiv och analysera organisationens idéhanteringsprocess samt bedöma möjliga förbättringsområden. För vem?Kursen vänder sig till dig som arbetar med innovation, tjänsteutveckling, produktutveckling affärsutveckling, innovationsprocesser med mera, och som vill få mer kunskap om idéskapande, idéutveckling och idéutvärderingsmetoder. ÖvrigtKursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri och antal platser är begränsat. Studieperiod Hösten 2023: vecka 39-50Hösten 2024 Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats. Välkommen!

Kundresan: Vägen till kunddrivet värdeskapande

Att kunna utveckla och erbjuda en produkt eller tjänst som skapar ett värde för kund är centralt inom verksamheter. För att lyckas med detta behövs kunskap om kunder och deras värdeskapande processer och här kan kundresan vara ett effektivt verktyg. Detta sätter vi fokus på i denna kurs. Kursen behandlar värdeskapande processer hos kunder - hur värde kan skapas och förstärkas hos kunder, klienter och andra som verksamheten riktar sig till - med fokus på kundresor. Kunskap som du kan använda för att utveckla din verksamhet, få ökad konkurrenskraft och lönsamhet och en bättre förståelse för dina kunder. Du kommer att få lära dig vad en kundresa är och hur det kan vara ett verktyg för att utveckla din verksamhet. Du får också lära dig hur du samlar in kunskap och insikter kring kunder och deras upplevelser med hjälp av olika metoder samt hur du kan använda detta för att identifiera förbättringsmöjligheter i din verksamhet. Du får ta del av teorier och praktiska verktyg med koppling till aktuell forskning. Kursinnehållet kommer att kopplas till kursdeltagarnas egna verksamheter där du som deltagarna ges möjlighet att diskutera frågor och utmaningar från din verksamhet. Kursen består digitala föreläsningar, filmer samt digitala workshops med följande tema: observation och intervju som metod, kundresa som verktyg samt värdeskapande processer. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam och ges på deltid så att studier och arbete kan kombineras. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat.

Nudging och beteendeförändring

Målet med den här kursen är att ge dig ökad kunskap om och förståelse kring beteendeförändring. En speciell typ av beteendeförändring som kursen fokuserar på handlar om nudging. I dagens samhälle finns det många situationer där människor måste förändra sitt beteende för att bättre kunna nå individuella och samhälleliga mål. Nudging och beteendeförändring är viktiga kunskaper för alla personer som försöker förändra andra människor till mer hållbara beteenden.   Kursen kommer att ge dig kunskap som kan användas för att designa förslag till beteendeförändring i samband med exempelvis organisationsförändringar, samhällsförändringar eller andra typer av händelser som kräver att större grupper ändrar sina beteenden i någon utsträckning. Kursen behandlar även motivationsteori och centrala nya modeller för storskalig beteendeförändring. Du får ta del av teoretisk kunskap om psykologiska teorier om vad som förändrar människors beteende samt om därtill relevanta praktiskt utformade modeller. Genom att koppla detta till egna verksamhet kan förståelsen för beteendeförändring underlättas. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill stärka sin teoretiska och praktiska förståelse för nudging och beteendeförändring i relation till vissa specifika utmaningar.  Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. FÖR VEM?Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och som vill stärka sin teoretiska och praktiska förståelse för nudging och beteendeförändring i relation till vissa specifika utmaningar.  Läs mer och anmäl ditt intresse: https://www.kau.se/ctf/ise/nudging

Stärk organisationens förändringsförmåga - teori och praktiska verktyg

Det här är en kurs för dig som vill utveckla din förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar. I den här kursen får du träna och utveckla din förmåga att arbeta med både beprövade och nya verktyg för organisationsutveckling som skapar engagemang. Kursen ger dig ökad förståelse för organisationsförändringar och stärker din förmåga att genomföra reella förändringar. Du får dela och ta del av erfarenheter och reflektera kring relevanta teorier rörande organisationsförändring. I kursen beskrivs utvecklingen och olika perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatorisk utveckling och förändring. Du får ta del av och diskutera centrala begrepp, modeller och verktyg från forskningen samt hur dessa används både inom praktik och forskning. Stort fokus läggs på förändringsprocessen och dess byggstenar samt stödjande verktyg som behövs för att åstadkomma utveckling och förändring. Du lär dig att: Diskutera begrepp, modeller, teorier och perspektiv inom entreprenörskap/intraprenörskap och organisatiorisk utvecking och förändring. Förstå, analysera och kritiskt reflektera kring olika verktyg för förändringsarbete och organisationsutveckling. Välja och tillämpa relevanta verktyg på aktuella utmaningar inom företag, organisationer och samhälle. Producera och presentera rapporter som följer akademiska krav. För vem? Denna kurs riktar sig till ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare som vill utveckla sin förmåga att driva och genomföra organisationsförändringar. Övrig informationKursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng.Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen vänder sig till yrkesverksamma och är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats: https://www.kau.se/ctf/ise/stark-organisationens-forandringsformaga-teori-och-praktiska-verktyg Välkommen!  

Tjänstedesign - kundbehov, metoder och implementering

Kundupplevelser och att skapa värde för kunden är en viktig framgångsfaktor för företag och organisationer. I den här kursen lär du dig hur du skapar tjänster och upplevelser som möter kundens behov med hjälp av olika metoder och modeller inom tjänstedesign. FÖR VEM?För verksamma inom näringslivet som arbetar med tjänstedesign eller tjänsteutveckling och som vill öka sin förståelse för hur man kan använda användarcentrerade metoder för att utveckla bättre tjänster. Även för verksamma inom offentlig sektor som vill förbättra användarupplevelsen av sina tjänster. VERKTYG FÖR ATT UTVECKLA BÄTTRE TJÄNSTER OCH SKAPA VÄRDE FÖR KUNDI denna kurs får du fördjupa dig i olika tjänstedesignmetoder och hur de kan tillämpas i olika sammanhang och områden. Fokus är på att identifiera och förstå kundens behov och och genom casebaserat lärande kommer du lära dig att analysera och skapa insikter från behovsmönster och utveckla lösningar som utgår från kundernas behov. Du får också kunskap om utmaningar kopplade till implementering av tjänster och tjänsteerbjudande, inklusive kvalitetsparametrar samt samordning och samspel mellan olika tjänsteleverantörer. DU KOMMER ATT FÅKunskap om tjänstedesign och olika metoder och modeller samt hur dessa kan användas för att skapa tjänster och upplevelser som möter kundernas behov.Verktyg för att identifiera, både uppenbara och dolda, kundbehov samt lära dig hur du kan använda detta underlag för att utveckla konkreta tjänsteerbjudanden.Lära dig hur man kan implementera kvalitetsparametrar och samordning mellan olika tjänsteleverantörer för att skapa en sömlös kundupplevelse. GENOMFÖRANDE Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande på seminarier. En central del i kursen är att deltagarna reflekterar kring tillämpning av begrepp, teorier, modeller och metoder på sina egna organisationer samt delar och diskuterar utmaningar och erfarenheter med varandra. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Kursens mål examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier. KURSLEDAREMikael Johnson, forskare och lektor i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och Handelshögskolan vid Karlstads universitet. BEHÖRIGHETSKRAV90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras. STUDIEPERIOD Kursen ges under hösten 2023 och våren 2024. Besök kursens webbplats för mer information: https://www.kau.se/ctf/ise/tjanstedesign-kundbehov-metoder-och-implementering

TJänstefiering – från teori till praktik

Vill du ta din organisation till nästa nivå och skapa mer värde för dina kunder? Vill du fördjupa dina kunskaper om tjänstefiering, tjänsteekosystem och cirkulär omställning? Då är detta en kurs för dig! Denna kurs kan även vara intressant för dig som tidigare läst vår kurs Introduktion till tjänstefiering. FÖR VEM?Detta är en vidareutveckling av kursen "Introduktion till tjänstefiering" och vänder sig till dig som är yrkesverksam, främst inom tillverkande företag men även inom tjänsteföretag eller offentlig sektor, och som är intresserade av tjänstefiering och arbetar med tjänste- och verksamhetsutveckling. INNEHÅLLGenom den här kursen får du fördjupa dig inom tjänstefiering samt diskutera och dela erfarenheter med forskare och kursdeltagare. Du kommer att lära dig om tjänsteekosystem, värdeskapande och hållbarhet med särskilt fokus på företag inom tillverkningsindustrin, men modeller och teorier som presenteras under kursens gång är även är applicerbara för andra organisationer. Du får tillgång till konkreta modeller, teorier och verktyg som kan underlätta företags eller organisations förändringsprocess mot tjänstefiering. Efter genomgången kurs kommer du att ha utvecklat en plan för hur den egna organisationen praktiskt kan genomföra den förändringsprocess som tjänstefiering innebär. DU LÄR DIG ATT:Förklara, analysera och kritiskt reflektera kring hur företag kan skapa värde för sina kunder, sig själva och andra aktörer i tjänsteekosystemet genom ett utökat tjänsteerbjudandeUtifrån teorier kring cirkulär ekonomi och cirkulära strategier visa hur tjänster kan användas som möjliggörare för den cirkulära omställningenDiskutera begrepp, modeller, teorier och metoder inom tjänstefiering med stöd i relevant teoribildning planera, bedöma och kritiskt reflektera kring hur tjänstefiering kan gå till i praktiken. TJÄNSTEFIERING ÄR VIKTIGT INOM OLIKA VERKSAMHETER OCH SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR: Ökad konkurrenskraft: Tjänstefiering innebär att ett företag fokuserar på att erbjuda tjänster istället för enbart produkter. Detta kan öka företagets konkurrenskraft genom att det kan differentiera sig från sina konkurrenter och erbjuda en mer komplett lösning till kunderna.Förbättrad kundupplevelse: Genom att fokusera på tjänster kan ett företag skapa en bättre kundupplevelse genom att erbjuda tjänster som stödjer och förbättrar användningen av produkterna. Detta kan leda till mer lojala kunder och ökad kundnöjdhet.Ökad lönsamhet: Genom att erbjuda tjänster kan ett företag öka sina intäkter och lönsamhet. Tjänster kan ofta säljas till högre priser än produkter och kan också bidra till att bygga relationer med kunderna och generera uppsäljning och förlängning av avtal.Anpassning till förändrade marknadstrender: Marknaden förändras ständigt och företag som kan anpassa sig till dessa förändringar har större chanser att överleva och växa. Tjänstefiering kan hjälpa företag att anpassa sig till nya marknadstrender och behov hos kunderna. GENOMFÖRANDE Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning samt aktivt och reflekterande deltagande på seminarier. En central del i kursen är att deltagarna reflekterar kring tillämpning av begrepp, teorier, modeller och metoder på sina egna organisationer samt delar erfarenheter med varandra. Diskussionerna utgår från deltagarnas frågor och utmaningar i sitt arbete, och därför skapas kursens innehåll till viss del av deltagarna själva. Undervisningen sker på svenska och engelska och genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Kursens mål examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier. BEHÖRIGHETSKRAV90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras. Läs mer >

Transformation för hållbar utveckling

Vill du få kunskap om hållbar utveckling och vara delaktig att göra en verklig förändring för en mer hållbar framtid? Då är denna kurs för dig! OM KURSENI den här kursen sätter vi fokus på hållbar utveckling och hållbarhetsutmaningar i dagens samhälle. Du får kunskap och förståelse för begreppet hållbar utveckling och hur det kan tillämpas i olika verksamheter. Du får insikt i de miljö- och resursproblem som mänskligheten står inför och  tekniska och politiska styrmedel som kan användas för att lösa dem samt en inblick i de psykologiska faktorer som hindrar eller möjliggör transformation mot en hållbar riktning.  Du lär dig att: Kritiskt reflektera över begreppet hållbar utveckling och skilja mellan normativa värderingar och vetenskapliga fakta och definitioner.Identifiera tekniska möjligheter och begränsningar för att lösa olika problem med tekniska lösningar.Redogöra för politiska styrmedel inom miljöområdet.Förstå förmågor inom Inner Development Goals som är avgörande för att nå en transformation i en hållbar riktning.MÅLGRUPPFör dig som är yrkesverksam och vill få mer kunskap kring hållbar utveckling. Företagsledare eller entreprenörer som vill integrera hållbarhetsperspektiv i din verksamhet och sträva efter en mer hållbar affärsmodell, anställda som vill förstå och bidra till hållbarhetsarbetet i sin organisation, miljö- och hållbarhetsrådgivare och konsulter som vill utveckla sin kompetens och förmåga att stödja olika organisationer i hållbarhetsfrågor, offentliga tjänstemän och beslutsfattare som behöver förstå de politiska styrmedel som finns tillgängliga för att hantera miljö- och resursfrågor och främja hållbar utveckling, samt samhällsengagerade personer som vill ha en ökad förståelse för hållbarhetsfrågor och bidra till en mer hållbar utveckling. GENOMFÖRANDEDu kommer att delta aktivt i digitala diskussioner och samarbeta med andra kursdeltagare för att ta fram nya insikter och tillämpa kursens teorier på egna erfarenheter. Kursen förutsätter självständigt arbete, kontinuerlig textinläsning och aktivt deltagande i undervisningen. Kursen examineras genom teoretiska och praktiska uppgifter som diskuteras och presenteras genom skriftliga och muntliga, individuella och gruppvisa uppgifter som diskuteras och presenteras på obligatoriska seminarier. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform och genom zoomträffar.  FÖRELÄSARE Fredrik Wikström, professor miljö- och energisystem, och Helén Williams, docent miljö- och energisystem, båda verksamma vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) och ämnet miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. BEHÖRIGHETSKRAV90 hp varav lägst 30 hp på G2F-nivå eller högre inom samhälls-, beteende- eller naturvetenskap samt minst 2 års arbetslivserfarenhet inom för kursen relevant yrkesverksamhet. Gymnasiets engelska 6. Motsvarandebedömning kan göras. Läs mer och anmäl ditt intresse via kursens webbplats: https://www.kau.se/ctf/ise/transformation-hallbar-utveckling

Verktyg för strategisk utveckling och planering

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla och stärka förmågan att arbeta strategiskt med utveckling och planering - för att öka dina chanser att uppnå verksamhetsmål och skapa resultat. Här får du träna förmågan att arbeta med verktyg för strategiutveckling som skapar engagemang. Vi går igenom strategiforskningens utveckling med tyngdpunkt på vad som kännetecknar dagens forskning. Du får diskutera och analysera centrala begrepp, modeller och verktyg samt hur dessa används inom praktik och forskning. En stor del av kursen handlar om att pröva och analysera verktyg som adresserar frågor som: Hur kan vi kan förstå företagets omvärld och invärld? Hur kan vi staka ut en strategisk inriktning som håller över tid och hur kan vi i nästa steg få saker och ting att hända? En annan viktig del i kursen är erfarenhetsutbyte och därför kommer kursinnehållet också delvis att anpassas utifrån kursens deltagare utifrån deras behov, önskemål och tidigare erfarenheter. Vår förhoppning är att deltagarna, efter avslutad kurs, har fått nya perspektiv på strategisk utveckling och fler verktyg i sin verktygslåda.  Denna kurs hjälper dig att stärka din kompetens kring strategiskt tänkande och därtill knutna arbetssätt vilket också stärker möjligheterna att ta ledande roller knutna till strategiarbete. Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam och passar dig som är ledare, projektledare, affärsutvecklare och innovationsledare och vill bli bättre på att arbeta strategiskt med utveckling och planering. Kursen är på avancerad nivå och ger 5 högskolepoäng. Undervisningen genomförs på distans via Canvas som är Karlstads universitets lärplattform. Kursen är avgiftsfri. Antal platser är begränsat. Nästa kursomgång hösten 2024, besök kursens webbplats för mer information: https://www.kau.se/ctf/ise/verktyg-strategisk-utveckling-och-planering